Smslån Online

Ångerrätt av konsumentkrediter

Som namnet antyder syftar konsumentkreditlagen på att reglera förhållandet mellan kreditgivare och kredittagare. Av särskild vikt är parternas skyldigheter gentemot varandra och lagen är utvecklad på ett sätt som syftar till att värna om konsumentens rättigheter. Just av den anledningen är lagen samtidigt tvingande, d v s kreditgivare är bundna av lagen, och måste följa den till punkt och pricka. Detta garanterar att konsumenten får det skydd som lagen anvisar och kan inte kompromissas av kreditgivare.

Vad innebär ångerrätt?

Ångerrätten innebär att en konsument har rätt att ångra ett köp, ett lån eller en avbetalning inom en viss tid. För att förstå detta är det dock viktigt att först få klarhet i vad ordet konsument egentligen innebär. Ordet syftar enbart på privatpersoner, d v s inte näringsidkare. Detta innebär att en konsument som även är kredittagare har rätt att ångra sig angående en kredit i 14 dagar efter det att kreditavtalet ingåtts. Detsamma gäller 14 dagar efter det att konsumenten mottagit kreditavtalet och därmed haft möjligheten att se villkoren.

Hur fungerar ångerrätten?

En konsument som ingår ett kreditavtal och sedan ångrar sig inom 14 dagar, har rätt att återbetala det totala lånebeloppet till kreditgivaren och endast betala ränta för de dagar man haft tillgång till lånet. Detta är konsumentkreditlagens generella regel, men det förekommer undantag om kreditgivaren innan ingånget avtal informerat kunden om att räntan är bunden. I det fall information om detta funnits i avtalet kan kredittagaren bli skyldig att betala en summa som motsvarar kreditgivarens förlorade ränteintäkter, även om lånebeloppet redan är återbetalat.

Hur går man till väga vid ånger av konsumentkredit?

Det viktigaste är att meddela kreditgivaren inom 14 dagar efter det att avtalet ingicks, eller den dag man mottagit företagets villkor. Lagen tillåter konsumenten att meddela kreditgivaren antingen i tal eller skrift, men det är naturligtvis rekommenderat att göra detta i skrift. Ett optimalt alternativ är att informera företaget via e-mail, eftersom det då framgår tydligt vilket datum du hört av dig. På så vis kan du styrka att du agerat inom tidsfristen och har då rätten på din sida - oavsett när kreditgivaren ser meddelandet. Därefter är det viktigt att återbetala hela lånebeloppet inom 30 dagar. Om allt detta görs i tid blir kreditgivaren skyldig att återbetala uppläggningsavgiften. Detta är en administrativ avgift som flertalet kreditgivare belastas med efter att ett lån beviljats och betalas tillbaka vid ånger av kreditavtal.