Smslån Online

Din rätt som konsument

God kreditgivningssed finns beskrivet i konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846) i paragraf 6. Här finns att läsa att en näringsidkare som erbjuder eller lämnar en kredit till en konsument ska ta tillvara konsumentens intressen och lämna de eventuella förklaringar som konsumenten behöver. Den här artikeln förklarar vad det innebär.

Om lagtexten

Skrivningen i lagtexten ovan är inte särskilt förklarande och för att få mer ledning om vad som kan sägas ingå i begreppet god kreditgivningssed måste vi gå till Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter. Konsumentverket är den myndighet som utövar tillsyn över konsumentkreditlagen och utfärdar preciseringar och förklaringar.

God kreditgivningssed enligt Konsumentverkets allmänna råd

Konsumentverket har preciserat begreppet god kreditgivningssed under sex rubriker, nämligen:

  • Näringsidkarens förklaringsskyldighet
  • Återbetalningens längd
  • Återhållsamhet och måttfullhet
  • Information vid marknadsföring
  • Information om avtalsvillkor
  • Kreditprövning

Näringsidkarens förklaringsskyldighet

Kreditgivaren ska ge kredittagaren all den information denne behöver för att kunna avgöra om det kan anses lämpligt att ingå kreditavtalet utifrån kredittagarens behov och ekonomiska situation. Informationsplikten handlar både om att kredittagaren ska få information om avtalsvillkoren och att det ska finnas någon utpekad person (till exempel kundtjänstpersonal) som kan besvara frågor. Kreditgivaren har ingen skyldighet att ge råd, men ska avråda kredittagaren från att ingå ett kreditavtal om det finns indikationer (till exempel efter genomförd kreditprövning) på att kredittagaren kan ha svårigheter att betala tillbaka lånet.

Återbetalningens längd

Vad gäller återbetalningens längd är huvudregeln att krediten ska betalas tillbaka med amorteringar över skälig tid. Det ska också finnas en korrelation mellan kreditens storlek och återbetalningstiden. Ett litet kreditbelopp ska betalas tillbaka över en kort kredittid, och vice versa.

Återhållsamhet och måttfullhet

Kreditgivaren ska i generell marknadsföring och i specifika kundkontakter visa återhållsamhet och måttfullhet. Vad det i praktiken handlar om är att kreditgivaren ska presentera sitt erbjudande på ett tydligt, korrekt och neutralt sätt, utan att särskilt framhålla värdeord såsom ”enkelt” och ”snabbt”. Värdeord får enligt god kreditgivningssed inte vara avgörande argument.

Information vid marknadsföring

Vid marknadsföring av krediter ska kreditgivare ange den effektiva räntan för ett typexempel på ett erbjudande och dessutom specificera hur typexemplet är konstruerat. Informationen ska helt enkelt visa på hur kreditgivarens vanligaste förekommande kreditavtal ser ut och vilka kostnader som detta avtal ger upphov till för kredittagaren.

Information om avtalsvillkor

Enligt 8 § konsumentkreditlagen ska kreditgivaren i rimlig tid innan kreditavtal tecknas tillhandahålla information om hur krediten är konstruerad (belopp, återbetalningstid, amorteringstillfällen, med mera) samt information om vem den faktiska kreditgivaren är (det behöver inte vara samma aktör som marknadsför krediten), vilka avgifter som är kopplade till krediten, kredittagarens skyldigheter, med mera. Kredittagaren ska också ha möjlighet att få informationen förklarad för sig innan han eller hon undertecknar.

Dessa finns ofta förklarade i långivarens SEKKI-blankett.

Kreditprövning

Paragraf 12 i konsumentkreditlagen anger att kreditgivaren alltid ska göra en kreditprövning innan ett kreditavtal kan ingås. Den här bestämmelsen är kanske den mest centrala i begreppet ”god kreditgivningssed”.
Kreditgivarens skyldighet handlar om en plikt att inhämta tillräckligt med information om en kredittagares ekonomiska situation att man med en hög grad av säkerhet kan göra en bedömning av kredittagarens betalningsförmåga, både idag och i framtiden. Om kredittagarens ekonomiska situation inte kan anses vara tillräckligt stabil ska kreditgivaren avslå kreditansökan.