Konsumentkreditlagen

Vad är konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen reglerar företags utlåning till privatpersoner för att skydda mot oskäliga villkor. Lagen är bindande för långivare och gäller vid lån eller köp på kredit.

Konsumentkreditlagen – vad du behöver veta som låntagare

Konsumentkreditlagen är omfattande och innehåller regler för långivare och rättigheter för låntagare. Här följer några av lagens viktigaste punkter för dig som är låntagare:

1. Du har alltid minst 14 dagars ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra ett lån inom 14 dagar från det att avtalet undertecknades, alternativt från och med den dag då du fått all relevant dokumentation om avtalet. Du säger upp avtalet genom att via någon kanal, skriftligt eller i telefon, meddela långivaren om detta.

2. Du ska alltid få dokumentation med tydlig information om ditt låneavtal

När du har tecknat ett avtal ska du alltid få handlingar med information om ditt låneavtal skickade till dig. De kan skickas i pappersform, via mail eller PDF.

3. Du har alltid rätt att återbetala lånet i förtid

Du har alltid rätt att betala tillbaka ditt lån i förtid, oavsett hur avbetalningsplanen såg ut i avtalet. Om låneräntan är rörlig har långivaren inte rätt att ta ut någon extra avgift för detta. Vid bunden ränta kan långivaren ta ut en mellanskillnad för uteblivna ränteinkomster, så kallad ränteskillnadsersättning.

4. Om du nekas lån har du alltid rätt att få veta varför

Om du får avslag på din låneansökan ska du informeras om skälet till att du nekas.

5. Bundna räntor får endast justeras i efterhand om det ursprungliga avtalet medger detta

Om lånet har fast ränta får det endast ändras under särskilda omständigheter. Dessa inkluderar politiska beslut, ökade upplåningskostnader eller förändringar av referensräntan.

Vid regelbrott är det Konsumentverket du ska vända dig till

Om du upplever det som att en långivare uppträtt felaktigt är det i första hand Konsumentverket du ska vända dig till. I de fallen är det viktigt att du kan förse Konsumentverket med all relevant dokumentation m lånet.

Vad innebär ångerrätten?

Ångerrätten innebär att en konsument har rätt att ångra ett köp, ett lån eller en avbetalning inom en viss tid. För att förstå detta är det dock viktigt att först få klarhet i vad ordet konsument egentligen innebär. Ordet syftar enbart på privatpersoner, d v s inte näringsidkare. Detta innebär att en konsument som även är kredittagare har rätt att ångra sig angående en kredit i 14 dagar efter det att kreditavtalet ingåtts. Detsamma gäller 14 dagar efter det att konsumenten mottagit kreditavtalet och därmed haft möjligheten att se villkoren.

Så fungerar den

En konsument som ingår ett kreditavtal och sedan ångrar sig inom 14 dagar, har rätt att återbetala det totala lånebeloppet till kreditgivaren och endast betala ränta för de dagar man haft tillgång till lånet. Detta är konsumentkreditlagens generella regel, men det förekommer undantag om kreditgivaren innan ingånget avtal informerat kunden om att räntan är bunden. I det fall information om detta funnits i avtalet kan kredittagaren bli skyldig att betala en summa som motsvarar kreditgivarens förlorade ränteintäkter, även om lånebeloppet redan är återbetalat.

Så gör du om du vill nyttja din ångerrätt

Det viktigaste är att meddela kreditgivaren inom 14 dagar efter det att avtalet ingicks, eller den dag man mottagit företagets villkor. Lagen tillåter konsumenten att meddela kreditgivaren antingen i tal eller skrift, men det är naturligtvis rekommenderat att göra detta i skrift. Ett optimalt alternativ är att informera företaget via e-mail, eftersom det då framgår tydligt vilket datum du hört av dig. På så vis kan du styrka att du agerat inom tidsfristen och har då rätten på din sida – oavsett när kreditgivaren ser meddelandet. Därefter är det viktigt att återbetala hela lånebeloppet inom 30 dagar. Om allt detta görs i tid blir kreditgivaren skyldig att återbetala uppläggningsavgiften. Detta är en administrativ avgift som flertalet kreditgivare belastas med efter att ett lån beviljats och betalas tillbaka vid ånger av kreditavtal.

God kreditgivningssed enligt Konsumentverkets allmänna råd

Konsumentverket har preciserat begreppet god kreditgivningssed under sex rubriker, nämligen:

  • Näringsidkarens förklaringsskyldighet
  • Återbetalningens längd
  • Återhållsamhet och måttfullhet
  • Information vid marknadsföring
  • Information om avtalsvillkor
  • Kreditprövning

Näringsidkarens förklaringsskyldighet

Kreditgivaren ska ge kredittagaren all den information denne behöver för att kunna avgöra om det kan anses lämpligt att ingå kreditavtalet utifrån kredittagarens behov och ekonomiska situation. Informationsplikten handlar både om att kredittagaren ska få information om avtalsvillkoren och att det ska finnas någon utpekad person (till exempel kundtjänstpersonal) som kan besvara frågor. Kreditgivaren har ingen skyldighet att ge råd, men ska avråda kredittagaren från att ingå ett kreditavtal om det finns indikationer (till exempel efter genomförd kreditprövning) på att kredittagaren kan ha svårigheter att betala tillbaka lånet.

Återbetalningens längd

Vad gäller återbetalningens längd är huvudregeln att krediten ska betalas tillbaka med amorteringar över skälig tid. Det ska också finnas en korrelation mellan kreditens storlek och återbetalningstiden. Ett litet kreditbelopp ska betalas tillbaka över en kort kredittid, och vice versa.

Återhållsamhet och måttfullhet

Kreditgivaren ska i generell marknadsföring och i specifika kundkontakter visa återhållsamhet och måttfullhet. Vad det i praktiken handlar om är att kreditgivaren ska presentera sitt erbjudande på ett tydligt, korrekt och neutralt sätt, utan att särskilt framhålla värdeord såsom ”enkelt” och ”snabbt”. Värdeord får enligt god kreditgivningssed inte vara avgörande argument.

Information vid marknadsföring

Vid marknadsföring av krediter ska kreditgivare ange den effektiva räntan för ett typexempel på ett erbjudande och dessutom specificera hur typexemplet är konstruerat. Informationen ska helt enkelt visa på hur kreditgivarens vanligaste förekommande kreditavtal ser ut och vilka kostnader som detta avtal ger upphov till för kredittagaren.

Information om avtalsvillkor

Enligt 8 § konsumentkreditlagen ska kreditgivaren i rimlig tid innan kreditavtal tecknas tillhandahålla information om hur krediten är konstruerad (belopp, återbetalningstid, amorteringstillfällen, med mera) samt information om vem den faktiska kreditgivaren är (det behöver inte vara samma aktör som marknadsför krediten), vilka avgifter som är kopplade till krediten, kredittagarens skyldigheter, med mera. Kredittagaren ska också ha möjlighet att få informationen förklarad för sig innan han eller hon undertecknar.

Dessa finns ofta förklarade i långivarens SEKKI-blankett.

Kreditprövning

Paragraf 12 i konsumentkreditlagen anger att kreditgivaren alltid ska göra en kreditprövning innan ett kreditavtal kan ingås. Den här bestämmelsen är kanske den mest centrala i begreppet ”god kreditgivningssed”.
Kreditgivarens skyldighet handlar om en plikt att inhämta tillräckligt med information om en kredittagares ekonomiska situation att man med en hög grad av säkerhet kan göra en bedömning av kredittagarens betalningsförmåga, både idag och i framtiden. Om kredittagarens ekonomiska situation inte kan anses vara tillräckligt stabil ska kreditgivaren avslå kreditansökan.