Låneskyddsförsäkring

En låneskyddsförsäkring hjälper dig i oförutsedda situationer som gör att du inte klarar av att betala av ditt lån. Med en låneskyddsförsäkring får du hjälp att klara av dessa situationer.

Låneskydd – För vem? Finns det alternativ?

Vid sjukdom eller arbetslöshet minskas den personliga inkomsten och det kan bli svårt att betala amortering och ränta på lånen. En låneskyddsförsäkring ger ersättning vid dessa tillfällen och kan därmed skapa en ekonomisk trygghet – mot en viss kostnad. Det finns även alternativ för att få liknande ekonomisk trygghet.

Läs mer om:

Familj med parably

När behövs försäkring för lånet?

Det är din ekonomiska situation som avgör om ett låneskydd, alternativt en trygghetsförsäkring, är bra för dig.

Hur påverkar sjukskrivning/arbetslöshet din ekonomi?

Om du till exempel har en tillsvidareanställning, låga lånekostnader och tillräckligt med sparpengar för att täcka ett inkomstbortfall kan ett låneskydd vara mindre aktuellt.

Om du däremot har en ansträngd ekonomi skulle en sjukskrivning eller längre tids arbetslöshet kunna slå mycket hårt på ekonomin. Att då ha en försäkring som täcker lånekostnaderna kan vara en trygghet.

Beräkna värsta utfallet

Vid arbetslöshet/sjukskrivning ges generellt ca 80 % av lönen i A-kassa eller sjukersättning. Detta förutsatt att personen är medlem i A-kassan samt har rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Skulle du fortfarande kunna betala dina lån om du hade 80 % av den lön du har idag? Om inte kan låneförsäkring skapa en bättre trygghet.

Med försäkringen kan amortering och ränta betalas samt påminnelseavgifter och inkassokostnader undvikas.

Försäkring mot oväntade händelser

Som alla försäkringar ger även låneförsäkringar enbart ersättning vid oväntade händelser. Försäkringen kan inte tecknas om du är medveten om kommande uppsägning eller precis fått en sjukdomsdiagnos.

Därmed är det även svårt att avgöra om försäkringen är värd att teckna eller inte – det är omöjligt att förutse en oväntad händelse.


Låneskydd

Låneskydd, eller låneskyddsförsäkring, kan tecknas både för privatlån och bolån.

Försäkringen är knuten till ett lån och ersättningen används direkt till att betala månadskostnaden på lånet. Beloppet avgörs därmed enbart av lånets månatliga amorterings- och räntekostnad.

Med låneskydd betalas amortering och ränta utan att du som låntagare behöver göra något. Skyddet kan ge ersättning vid tre tillfällen:

Dödsfall

Försäkringen kan ersätta hela kvarvarande lånebelopp alternativt upp till en viss nivå. Därmed belastar inte lånet dödsboet vilket annars skulle ske.

Arbetslöshet

Ersättning ges vid ofrivillig och oväntad arbetslöshet. Det betyder att uppsägning måste skett från arbetsgivarens håll samt att personen inte haft kunskap om att uppsägning skulle ske.

Arbetsoförmåga (sjukskrivning)

Vid olycka/sjukdom som innebär arbetsoförmåga kan försäkringen ge ersättning.

Maxersättningen för arbetslöshet och arbetsoförmåga är 15 000 kronor per månad under ett år; för dödsfall varierar maxbeloppet beroende på kreditgivare.

Att ha koll på:

  • Kvalifikationstid

Kvalifikationstiden är den tid du måste ha varit försäkrad innan försäkringen kan utnyttjas. För arbetslöshet är tiden längre och kan variera mellan 3–5 månader, medan den för arbetsoförmåga brukar ligga på 1–3 månader.

Det är därmed inte möjligt att teckna försäkringen och förvänta sig få ersättning en månad senare.

  • Karenstid

Karenstid är efter hur många dagar som ersättning ges, efter att personen blivit arbetslös eller sjukskriven. Det kan exempelvis innebära att personen måste varit arbetslös i 30 dagar innan ersättning börjar betalas ut.

Krav

I allmänhet måste försäkringstagare uppfylla följande krav:

  • Ålder mellan 18–65
  • Tillsvidareanställning
  • Inskriven i svenska Försäkringskassan
  • Folkbokförd i Sverige
  • Ej ha existerande sjukdomar som kan medföra arbetsoförmåga
  • Inga symtom på en sjukdom som kan leda till sjukskrivning eller kännedom om förestående uppsägning.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring har samma funktion som en låneförsäkring – men med något annat upplägg. Generellt gäller samma krav (se listan ovan) för att en person ska få teckna försäkringen och få ersättning från den.

Försäkringen kan alltså ge ersättning vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga, däremot inte vid dödsfall.

Försäkringen är inte knuten till ett specifikt lån. Istället väljer låntagaren ett fast belopp som ska betalas ut till angivet bankkonto i de fall som försäkringen ger ersättning. Det kan exempelvis innebära att 8000 kr betalas ut i ersättning per månad om förutsättningarna är uppfyllda. Pengarna kan sedan användas för att betala av lån men även andra levnadskostnader.

Skillnaderna – Låneförsäkring vs Trygghetsförsäkring

  • Låneförsäkring

Ersätter summan som motsvarar amortering och ränta varje månad. Detta direkt genom nedskrivning av lånet hos långivaren. Kostnaden beror på kvarvarande låneskuld.

  • Trygghetsförsäkring

Ersätter förvald summa och betalas ut till låntagarens konto. Kostnaden är beroende på valt ersättningsbelopp.

Då dessa försäkringar är helt fristående går det att teckna bägge två och få ersättning från två håll vid arbetslöshet eller sjukskrivning.


Sjuk-, Liv- och Inkomstförsäkring

Det finns försäkringar som delvis kan ersätta en låneförsäkring. Dessa är däremot inte utformade för att specifikt täcka kostnaderna för ett lån. Det går därmed inte generellt att säga att låneförsäkring inte behövs om en person har dessa försäkringar.

Sjukförsäkring

Sjukförsäkring är en inkomstförsäkring vid sjukdom. Den kan därmed ersätta delar av den förlorade lönen vid längre sjukskrivning. Med en sjukförsäkring kan en person få ett belopp, utöver andra ersättningar, så att total inkomst blir 90 % av tidigare lönenivå.

En person som är sjukskriven kan därmed exempelvis få 80 % av tidigare lön av Försäkringskassan (men max 804 kr/dag) varpå sjukförsäkringen betalar resterande upp till 90%.

Ersätter låneförsäkring? – Delvis via högre inkomst. Försäkringen innebär att 90 % av lönen ges vid sjukdom, istället för 80 %. Det innebär ändå en minskning av inkomsten.

Livförsäkring

En livförsäkring ger ett fast ersättningsbelopp om försäkringstagaren avlider inom en viss ålder. Den kan exempelvis tecknas för att underlätta för efterlevande att kunna bo kvar och hantera familjens ekonomi efter ett dödsfall. Skyddet ges exempelvis inom en Olycksfalls- och livförsäkring.

Ersätter låneförsäkring? – Ja delvis. Vid ett dödsfall betalar låneförsäkringen av hela lånebeloppet (upp till ett maxbelopp). En livförsäkring ersätter med ett fast belopp, vilket väljs när försäkringen tecknas, och kan användas för att lösa kvarvarande skulder.

Inkomstförsäkring

Vid arbetslöshet ersätter A-kassan 80 % av lönen upp till en bruttolön på 33 000 kr. Personer som har högre bruttolön bör teckna inkomstförsäkring. En försäkring som därmed ersätter med resterande summa så att personen får 80 % även vid högre lön.

Ersätter låneförsäkring? – Delvis, genom eventuellt högre inkomst. Försäkringen ser till att personer med över 33 000 kr i bruttolön får ut 80 % av sin lön vid arbetslöshet. Men fortfarande kommer alltså lönenivån sänkas till denna nivå, något som kan innebära svårigheter att betala sina lånekostnader.

Sjuk-, Liv- och Inkomstförsäkringar har både karenstid och kvalifikationstid. Detta i likhet med låneförsäkringarna.

Med dessa försäkringar kan alltså 80 % av inkomsten ges vid arbetslöshet samt 90 % vid sjukskrivning.

Kan du hantera dina lån även med en inkomst på 80 % eller 90 % av nuvarande nivå?

Om ja –  då räcker det eventuellt med ovan nämnda försäkringar

Om nej – låneförsäkring kan vara ett kompletterande alternativ.

Publicerad: 25 april 2020Uppdaterad: 16 mars 2022