SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Bör det finnas varningstexter på snabblån?

På alla cigarettpaket som säljs i Sverige finns en varningstext. Det finns några olika men alla har samma budskap – att varna för hälsoriskerna. I reklam för alkohol måste även varningstext bifogas stort och tydligt. Skulle det stoppa fler att ta snabblån om det fanns liknande varningar när dessa lån teckna? Likt texten på cigarettpaketet ska få rökare att tänka till om sin rökning så skulle varningstext kring snabblån kunna få lånetagaren att tänka till lite extra och kanske till och med välja att avstå.

Skulle varningstexter för SMS-lån ha effekt?

Detta är något som studerats av Anton Abele och Julius Marnelius och som presenterats i en kandidatuppsats från 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm. Titeln på uppsatsen är Varning för snabblån och underrubriken är ”En studie om effekter av varningar i rörlig marknadsföring av snabblån

En av de frågor som finns med i syftet är:

”Påverkar en varning i marknadsföring av snabblån unga vuxnas inställning till snabblån”.

Även om hela uppsatsen kan vara intressant att läsa så är det just detta syfte som denna artikel kommer att fokusera på. I våras påbörjades en utredning gällande vilka nya regler som ska gälla för smslåneföretagen. Detta just på grund av att man vill minska antalet personer som kommer till Kronofogden på grund av obetalda skulder till dessa företag. Redan tidigt lyftes det fram förslag på kostnadstak, krav på skriftligt undertecknande och räntetak. Än så länge har däremot inte någon idé på varningstext lyfts fram i debatten. Men enligt Abele/Marnelius studie kanske det skulle kunna vara en väg att gå.

Så påverkar varningstext i marknadsföring inställning till snabblån

Det experiment som användes i studien bestod i att försökspersoner fick se en speciell reklamfilm för ett snabblån. Slumpmässigt fick vissa personer se en autentisk reklamfilm medan andra fick se samma film men då med tillägget att en varningstext visades. Det var då en av två olika varningstexter. Sammanlagt fanns alltså tre alternativ. Film utan text, film med varningstext för det specifika lånet samt film med generell varningstext för snabblån.

De två varningstexter som användes var:

”Om du lånar 5000kr måste du återbetala 5700kr inom 30 dagar”
”Varje år hamnar ca 50.000 av de som tar snabblån hos Kronofogden”.

Bägge dessa varningstexter följer de lagar som finns gällande marknadsföring som sker mot alkoholdrycker. Därmed skulle även dessa två i teorin kunna användas om det blev lagstadgat att även snabblån alltid måste ha en varningstext.

Genom att välja två inriktningar på varningstexterna var även målet att specificera vilken varningstext som gav bäst effekt – om någon effekt ens blev av.

Redan här ska tilläggas att en förstudie genomfördes för att bland annat kartlägga deltagarnas allmänna inställning till sms-lån. Det visade sig att de generellt var negativa vilket självklart kan vara en orsak till de svar som sedan lämnades vid experimentet.

Efter att försökspersonerna sett en reklamfilm har de svarat på frågor kring hur de upplevde filmen och vilken inställning de fick. Exempelvis:

Är filmen övertygande?
Är filmen trovärdig?

Skulle du kunna tänka dig ta detta snabblån om du var behov av pengar?

Gymnasial ålder

Enligt resultatet visar det sig att ungdomar i gymnasial ålder inte påverkats nämnvärt av varningstexter i reklamen. Det finns ingen signifikant skillnad på svaren mellan de olika försöksgrupperna.

Därmed finns det inte empiriskt stöd till att varningstexter i rörlig marknadsföring påverkar gymnasieelevers inställning till ett marknadsfört snabblån.”

Däremot tillägger författarna att gymnasielever även överlag har en mycket negativ syn på sms-lån. Detta kan alltså vara något som påverkar svaren. Om målet för regeringen att minska antalet långivare i gymnasial ålder så är detta inte rätt väg att gå.

Eftergymnasiell ålder upp till 25

Här är det däremot en betydligt tydligare skillnad. Helt klart framgår det att den reklam som inte hade någon varningstext skapade en mer positiv inställning till lånet än i det fall som en varningstext förekom. Detta då oavsett vilken av de två varningstexterna som användes. I det fall det inte var varningstext upplevde även testpersonerna att filmen var mer trovärdig och övertygande.

Enligt författarna kan känslan för att filmen upplevdes mer trovärdig vara en av orsakerna till att de som såg film utan varningstext också till större del kunde tänka sig teckna detta lån eller rekommendera någon annan att göra det.

Därmed kunde följande slutsats dras:

Det finns empiriskt stöd för att människor påverkas av varningstexter i rörlig marknadsföring för snabblån. Personer i eftergymnasial ålder upp till 25 år uppvisar en signifikant skillnad inställning mot ett marknadsfört snabblån beroende på om reklamfilmen som visats har haft en varningstext eller inte.”

Det fanns även små skillnader mellan de olika varningstexterna även om den största skillnaden låg i om varningstext visades eller inte.

Sammanfattningsvis har varningstext en viss effekt gällande vilken inställning man får för snabblån i rörlig media. Men detta då hos unga vuxna i eftergymnasial ålder och upp till 25 år. Hos gymnasielever kunde inte denna effekt uppfattas tillräckligt tydligt.

Det är alltså tydligt att inställningen ändras beroende på ålder.

Men bredare urval kan behövas

Det är en mycket genomarbetad och intressant uppsats att läsa men det skulle även vara intressant att se om samma resultat skulle visas om åldersgruppen breddades.

År 2014 var 22% av de som kom till Kronofogden på grund av SMS-lån unga vuxna. Med andra ord mellan 18 och 25 år.  Studien har riktat in sig på den gruppen och visar att den största delen av dessa skulle få en sämre inställning till SMS-lån om det fanns varningstext. Men i undersökningen fanns inte de övriga 78% som tar dessa lån.

Från början var det just de unga som stod för den större delen av de som kom till Kronofogden på grund av SMS-lån.

Från att ungdomar tidigare stått för  40% av de som kom till Kronofogden var det som nämnts ovan ca 22% år 2014. Det kan låta som en stor förbättring men det handlar främst om att äldre även i allt större grad dras till Kronofogden på grund av dessa lån.

I och med att studien visar att det framförallt är de som är äldre än gymnasial ålder som tar åt sig varningstexten på SMS-lånereklamen skulle därmed detta kunna vara ett sätt att minska antalet låntagare i den åldersgrupp där ökningen varit som störst de senaste åren.

Den effektiva räntan är värdelös

En annan intressant frågeställning som var med i uppsatsen var ”Är effektiv ränta ett bra underlag för ekonomiska beslut som rör snabblån”. Det finns många som jobbar inom denna bransch som hävdar att den effektiva räntan snarare är vilseledande och svår att förstå än tydlig och jämförbar. Kort sagt visar denna uppsats på flera sätt att den effektiva räntan inte borde användas för att jämföra snabblån. Men mer om det i kommande inlägg.