SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Debatt och beslut i kammaren kring nya smslånelagen

En summering av 8 riksdagsledamöters anföranden kring proposition 2017/2018:72 ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter”.

Den 23:e april 2015 tog regeringen beslut om att starta en särskild utredning kring smslån (högkostnadskrediter). Frågan har därefter behandlats av en rad remissinstanser som haft möjlighet att ge sin syn på utredningen. Allt mynnade ut i proposition 2017/2018:72 ”Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter”.

En del riksdagsledamöter ansåg däremot att propositionen inte var helt korrekt och valde därför att skicka in motioner. Inför omröstning i frågan fanns därför 8 motioner att ta ställning till. Vid omröstningstillfället var det även 8 ledamöter som valde att genomföra ett anförande i kammaren. I dessa kan man även se hur personerna ser på lagen samt vad de skulle velat ändra. Här följer en sammanfattning av denna debatt som till sin helhet kan läsas här.

Caroline Szyber (KD)

Caroline Szyber säger att lagen är en ” välkommen ansats för att minska konsumenternas utsatthet i relation till de produkter som finns på marknaden. Det är väl motiverat att marknaden för snabblån regleras
Däremot ser hon en svaghet i förslaget. I likhet med hur vissa remissinstanser har kritiserat lagförslaget för att inte undanta överbryggningslån från regleringen så påpekar även Szyber detta. Överbryggningslån omfattas inte normalt av begreppet bostadskrediter och kan därmed i teorin hamna under högkostnadskredit. Det skulle därmed innebära att en låneform som inte var tänkt att utsättas för lagen ändå skulle regleras av den.

Hon säger även att ”Förslaget om måttfullhet anser vi vara oproportionerligt vid en jämförelse med krav som ställs på övrig reklam”. Dessutom anser partiet att utredningen om vad som menas med måttfullhet inte är tillräckligt utrett. Även detta i likhet med vad många remissinstanser påpekat.

Hon yrkade därför bifall till reservation 2.

Lars Beckman (M)

Lars Beckman börjar sitt anförande med att välkomna beslutet utifrån att det kan försvåra för och förhindra så kallade sms-lån”. Att han inte är speciellt positiv till smslån kan lätt utläsas av hans anförande.
För att överskuldsättningen ska minska i Sverige anser Beckman att färre personer bör komma i denna situation. En väg är då att begränsa smslånen. Men Beckman passar även på att göra detta till en större och ideologisk fråga där antalet överskuldsatta kan kopplas till skattetrycket i ett land.

” Vi får väl höra sedan från Socialdemokraterna om man tror att stora och breda skattehöjningar de här tre åren har gjort det svårare eller lättare att bli överskuldsatt. ” Ett retoriskt påstående som han besvarar med att höjda skatter minskar konsumtionsutrymmet vilket leder till att fler riskerar att bli överskuldsatta.

För Beckman verkar alltså en av lösningarna vara att byta regering och ta över makten vid valet hösten 2018.

Utöver den ideologiska kritiken så framfördes även vissa frågor av teknisk karaktär. Han påpekar, i likhet med Szyber, att överbryggningslån kan råka innefattas av lagen. Enligt honom får det inte bli så eftersom ”det aldrig har varit meningen att den ska träffas av lagstiftningen”

Även när det kommer till marknadsföringen är han oroad för att lagstiftningen ska träffa fel och slå mot seriösa aktörer. Exakt vilka han menar vara seriösa samt oseriösa framgår inte.
Av dessa anledningar yrkade han bifall för reservation 2.

Mikael Eskilandersson (SD)

I likhet med de andra talarna börjar Mikael Eskilandersson med att lyfta fram fördelen med den nya lagen. Detta med räntetak och kostnadstak på lånen. Däremot anser han att regeln kring räntetaket bör ändras.

I lagrådsremissen föreslås att ”en högkostnadskredit ska ha en effektiv ränta som är lika med eller överstiger referensräntan med ett tillägg av 30%”/ Lagrådsremiss s.15

Det är alltså den effektiva räntan som avgör om det är en högkostnadskredit eller inte. Enligt förslaget får sedan en högkostnadskredit inte ha en ränta på över 40 % över referensräntan.

”En högkostnadskredit ska inte få ha en kreditränta eller dröjsmålsränta som är mer än 40 procentenheter högre än den vid varje tid gällande referensräntan” Lagrådsremiss. S 17 

Det är alltså den nominella räntan som begränsas till den nivån. Eskilandersson hade hellre sett att den effektiva räntan begränsats till denna nivå vilket då även skulle innefatta lånets samtliga avgifter. (Se kommentar nedan för förklaring)
Han anser även att regeln borde gälla ”alla former av lån och krediter”. Orsaken handlar om att partiet ser en risk i att smslåneföretag enbart skapar nya former av krediter för att därigenom komma runt lagen.

Samtidigt ser han att åtgärder behöver göras för att öka kunskapsnivån om privatekonomi och hjälpa de som behöver stöd för att ta sig ur ekonomiska problem. Bland annat påpekar han att kommunernas konsumentrådgivning och budgetrådgivning kan bli bättre och nå ut till fler medborgare.

Få människor vet vart de ska vända sig för att få hjälp och det är ganska lite som satsas på att nå ut med informationen”
Han yrkar på grund av dessa argument bifall till reservation 1 och 4.

Kommentar:

Mikael Eskilandersson (SD) påpekar att räntetaket gäller nominell ränta och inte effektiv ränta. Det skulle alltså i teorin kunna skapa följande situation.
Ett låneföretag har 39% ränta plus uppläggningsavgift på 995 kr och aviavgift på 150 kr per månad. Eftersom den effektiva räntan är över 30 % högre än referensräntan kommer den att klassas som högkostnadskredit och faller inom lagen. Därmed begränsas krediten till att inte ha högre nominell ränta än 40 % – vilket den även klarar av.

På detta sätt kommer låntagare att utöver 39 % i ränta även betala 2795 kr i avgifter under ett år. Låneföretaget kan alltså kompensera lägre ränta med högre avgifter. I alla fall om Eskilanderssons har rätt i sitt påpekande.
Han är även den enda som anser att lagen ska gälla ”alla lån och krediter”. Han går därmed emot exempelvis KD och M som anser att överbryggningslån ska vara undantag. I utredningen finns redan idag undantag gällande kreditköp vilket exempelvis Svensk Handel ställt sig bakom.

Hans oro att snabblåneföretagen bara tar ny skepnad är nog inte helt obefogad.  Kan de exempelvis göra om lånen till kreditköp kan de mycket väl få en gräddfil inom kreditlagen. Det har visat sig tidigare att kreditköp får mer fördelaktiga spelregler än andra krediter och lån.

Ola Johansson (C)

Ola Johansson påvisar problematiken med den stora överskuldsattheten i Sverige. Med en hänvisning till Riksrevisionen hävdar han att det idag är 3000 fler svårt skuldsatta i Sverige mot för fem år sedan. Dessutom påvisar statistik från SCB att var femte hushåll inte har någon ekonomisk buffert. Samtidigt finns 400 000 personer i Kronofogdens register med en total skuld på 70 miljarder. Av den anledningen vill han ” få bort produkter från marknaden som exploaterar redan hårt skuldsatta och fyller på statistiken med fler överskuldsatta.”
Han vänder sig däremot emot avskaffandet av ”det så kallade transaktionstestet”. En oro finns helt enkelt att inskränkningarna skulle bli för stora för företagen och att marknadsföringen blir för hårt reglerad. Även C tycker alltså att ”konsekvenserna för måttfullhetskravet inte är tillräckligt utrett”

Därmed yrkar han bifall för reservation 2

Kommentar: Ola Johansson vill ”få bort produkter från marknaden som exploaterar redan hårt skuldsatta”. Han säger alltså inte enbart smslån utan nämner ”produkter”.
Kan detta betyda att han även är öppen för att reglera andra låneformer? Andra ”produkter” som exploaterar redan hårt skuldsatta. Produkter (låneformer) där två av de medelstora aktörerna står för knappt tio gånger fler anmälningar till Kronofogden mot vad två av de större smslånebolagen gör (!)

Förhoppningsvis vänder sig även Ola Johansson mot småbanker som snabbt blir rika på utsatta kunder.

Hamza Demir (V)

Hamza Demir väljer att delvis, i likhet med Lars Beckman, se frågan utifrån ett ideologiskt perspektiv. I början av sitt anförande refererar han till utredningen som LO genomfört inom frågan (på frivillig basis då de inte var remissinstans i frågan). Hamza säger att LO visar i sin utredning att ”överskuldsättning är en tydlig klassfråga”. Detta genom att det är de svagaste i samhället som främst tecknar dessa lån.

Han anser även att lånen är ”oerhört dyra” samt att ”kostnaderna är skyhöga jämfört med andra krediter”.

Utifrån klassfrågan och dessa dyra lån anser Hamza Demir att ”regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning som innebär att snabblån förbjuds”.

Av den anledning yrkar han bifall till reservation 5.

Kommentar:

Att Hamza anser att smslån är ”oerhört dyra” går inte att säga emot. ”Dyra” är ett ord som är objektivt. Men att ”kostnaderna är skyhöga jämfört med andra krediter” är svårt att hålla med om.
Med kostnad menas vad man betalar för ett lån. Medelnivån på ett smslån är 5000 kr. Om lånet löper på 3 månader blir kostnaden 500-1000 kr. Ingen säger att det är billigt. Men vad hade det kostat att teckna ett privatlån på samma summa? Kanske billigare – men är ”kostnaderna skyhöga jämfört med andra krediter…”?

Det är alltid bra med diskussioner och att frågan debatteras i riksdagen. Ännu bättre hade det varit om man hållit sig till fakta (till stor sannolikhet menar Hamza att den effektiva räntan är skyhög i jämförelse med andra kreditformer – vilket rent matematiskt är korrekt).

Vad Hamza anser att man ska göra för att lånen ska förbjudas vore även intressant att veta. Vad är ett smslån? Vilka lån ska alltså förbjudas? Alla lån och krediter mellan 3000 kr och 5000 kr? De krediter som är på ett par månader? Samtliga krediter med effektiv ränta över 40%? Det kan vara en väg att gå – men då ska förbudet också gälla alla lån och alla krediter som uppfyller dessa krav – inte enbart vända sig mot vissa aktörer och sedan ge undantag för massa andra…

Robert Hannah (L)

Robert Hannah börjar sitt anförande med att lyfta upp att det är individen själv som alltid ska kunna ta egna beslut. Visserligen kan staten reglera marknader men de ser inte att låneformen ska förbjudas.

Han gör även en lite udda koppling. År 2014 slutade Kronofogden att sammanställa ärenden utifrån hur många som var kopplade till smslån. Detta utifrån att det var svårt att bedöma var gränsen skulle dras gällande belopp, amorteringstid, ränta osv. Men Hannah drar här frågan vidare till en annan bransch och säger att det finns ”många företag som bedriver kasinoverksamhet på nätet men som i praktiken försörjer sig på snabblån”.

Överlag ser han lagen som något positivt men han påpekar två brister.

För det första handlar det om hur kreditprövningen ska ske. I utredningen, som låg bakom lagförslaget, fanns ett förslag om hårdare kreditprövning. Helt enkelt att låneföretagen skulle vara tvungen att ta hänsyn till att låntagaren redan har eller kommer att få andra utgifter än vad som framgår på de ekonomiska underlagen. Detta var däremot inte något som regeringen valde att gå vidare med vilket Hannah önskar att de gjort.

För det andra vänder han sig emot möjligheten att använda sig av Kronofogden. Idag kan oseriösa aktörer relativt lätt kräva att Kronofogden ska driva in skulder. (Det finns exempel där Kronofogden till och med fått driva in påhittade skulder). Hannah menar att oseriösa företag inte skulle få hjälpen av Kronofogden att driva in dessa.

Han yrkar därmed bifall för reservation 6.

Kommentar:

Hannah lämnar inte någon källa när han säger att många företag bedriver kasinoverksamhet och samtidigt låter spelarna finansiera detta med smslån. I utredningen till denna lag förekommer ordet casino en enda gång och då som ett av de många alternativ i statistiken som visar på vad människor lånar till.

Självklart är det helt fel att lån används till casino – men vad bygger Hannah sitt påstående på? Vilka casinoföretag har koppling till snabblån?

Eva Sonidsson (S)

Eva börjar med att kalla smslån för ”otyg” och definiera lånen på följande sätt:

”Vad är det då som definierar ett snabblån? Jo, det har ett kreditbelopp på mellan 500 och 3 000 kronor, en löptid på mellan 30 och 300 dagar och en hög effektiv ränta från 100 till flera tusen procent”

Efter att ha presenterat lagförslaget i grova drag yrkar hon bifall till betänkandet.

Kommentar: Det är intressant att Sonidsson tar sig friheten att så tydligt definiera vad ett snabblån är. Detta med åtanke på att Kronofogdemyndigheten år 2014 valde att sluta föra statistik över dessa lån då det var svårt att dra en tydlig gräns.
Hennes beskrivning kan visserligen ses generell men i diskussioner är det viktigt att hålla sig till fakta. Fakta är exempelvis att det finns smslån på summor långt över 3000 kr och på kortare löptid än 30 dagar. Dessutom med effektiv ränta under 100 %. Men allt beror på hur man definierar sms-lån…

Det är däremot lite oroande att hon gör definitionen så snäv då betydligt fler lån än de som faller innanför hennes ramar kommer att omfattas av lagen. Är hon medveten om det?

Emma Hult (MP)

Emma Hult håller en utläggning om hur viktigt det är att färre människor blir överskuldsatta. Detta utifrån att skulder ofta skapar stora personliga problem som även är kostsamma för dess familj.  Hon yrkar bifall till förslaget.
 Hela debatten kan ses eller läsas här

Reservationer:

Reservation 1 – Motion från SD
1Reservation 2 – Motion från M C och KD
2Reservation 3 – Motion från M
3Reservation4 – Motion från SD
4Reservation 5 – Motion från V
5Reservation 6 – Motion från L

Resultat av omröstning kring de olika motionerna kan ses här

Efter överläggningen togs beslutet som innebar att den nya lagen ska börja gälla från första september 2018.

Till stor sannolik är däremot inte den långa berättelsen om den nya snabblånelagen, som tog sin början 2015, slut på länge. Nu återstår det att se hur den kan implementeras och hur den tas emot av marknaden.