SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Undersökning: Hur många förstår sig på effektiv ränta?

I förra blogginlägget ”Bör det finnas varningstext på snabblån” refererade jag till en kandidatuppsats från 2014 med titeln Varning för Snabblån – En studie om effekter av varningar i rörlig marknadsföring av snabblån”. Det är samma uppsats som jag har nu har till grund för i detta inlägg när jag fokuserar på den effektiva räntan och olika försökspersoners förståelse för effektiv ränta egentligen är.

Lån & matematikI uppsatsen har författarna valt att presentera fyra syften där just ett är ”Är effektiv ränta ett bra underlag för ekonomiska beslut gällande snabblån?” Frågan är tydlig och svaret blir lika tydligt.

75% kan peka ut rätt definition av effektiv ränta…

En del av undersökningen bestod i en enkätundersökning där man lät unga vuxna svara på en del frågor kring just effektiv ränta. Detta med målet att se hur de uppfattade begreppet och om det därmed är ett bra begrepp att använda för att få låntagaren att förstå kostnader på lån.

På frågan ”Vad är effektiv ränta?” valde 75,5 % av alla korrekt svarsalternativ. I detta fall alltså ”Den effektiva räntan beskriver den totala lånekostnaden per år. I detta mått  är hela kreditkostnaden inklusive ränta och andra avgifter inräknade”.

Redan här kan man se att 25 % inte ens vet vad effektiv ränta är för något. Det kan låta som en hög siffra men det blir betydligt värre…

För det är som författarna skriver att ”resultatet visades sig dock vara motsägelsefullt”. Alla som var med och genomförde undersökningen fick nämligen även se ett låneförslag varpå de ombads att räkna ut hur stor effektiv ränta detta låneförslag hade.  Det visade sig att det var betydligt färre än 75,5 % som kunde använda begreppet på rätt sätt.

…men bara 10% förstår begreppet

Ett låneförslag visades till testpersonerna. Det var ett låneförslag från Folkia (Som nu på grund av tvist med Folksam bytt namn till Monetti) och handlade om ett lån på 1000kr som skulle kosta 250kr om det betalades tillbaka på 30 dagar. Det var enbart ränta och några extra kostnader skulle inte tillkomma. Utifrån denna information skulle sedan testpersonerna räkna ut den effektiva räntan.

Med tanke på att 75,5% av alla deltagare svarat rätt gällande vad effektiv ränta är skulle man kunna tro att åtminstone de flesta även skulle klara av denna uppgift. Detta med tanke på att de även fick fyra tydliga svarsalternativ. De alternativ som fanns att välja mellan var 25 %, 300 %, 1210 % samt 1410 %. Stanna gärna upp och gissa själv vad som är rätt svar…

Både hos gymnasieungdomarna (60,1%) och de i eftergymnasial ålder, upp till 25år,(47 %) svarade de flesta att räntan skulle vara 25 %. I detta fall har man alltså dividerat räntekostnaden med lånesumman. Det hade varit korrekt om lånet varit på ett helt år. På större privatlån är också effektiv ränta ett bra sätt att jämföra lån. Men i och med att det enbart var ett månadslån var svaret helt fel. Cirka 50 % valde alltså detta alternativ.

Näst populärast svar var att lånet skulle ge en ränta på 300 %. Här har troligtvis deltagarna tänkt ett steg längre gällande den effektiva räntan även om det fortfarande blir helt fel. Till stor sannolikhet har de multiplicerat månadsräntan (25 %) med 12 månader och därmed kommit fram till siffran 300. De har tagit fasta på att en effektiv ränta baseras på ett år men inte räknat på korrekt sätt. Hela 44% av alla tillfrågade gissade på detta alternativ.

Cirka 5% gissade på 1210 % och cirka 5 % gissade på 1410 %.

Korrekt svar är 1410 %, vilket du säkerligen räknat ut.

Det var enbart 3,6 % av gymnasieungdomarna som klarade detta och 6% av de eftergymnasiala ”unga vuxna” som var med i undersökningen.

Till provdeltagarnas försvar ska sägas att det är mycket svårt att räkna ut effektiv ränta i huvudet. De som kom fram till svaret 1210 kan mycket väl försökt göra ett matematiskt överslag och gissat på att räntan skulle bli kring 1200%.
Men även om man skulle addera de som gissade på 1210 % samt de som gissade rätt på 1410 % så blir resultatet skrämmande lågt. Det handlar om 10 % som klarade av uppgiften.
Ca 75 % säger att de förstår effektiv ränta men enbart 10 % kan räkna ut den med viss felmarginal.

Är effektiv ränta ett bra underlag för ekonomiska beslut gällande snabblån?

I början av uppsatsen sätter författarna upp ett flertal hypoteser som de med sina undersökningar vill befästa om det finns empiriskt stöd för eller inte. De två som handlade om ungas uppfattning kring effektiv ränta var följande:

H3a: Unga vuxna förstår inte innebörden av effektiv ränta. 
H3b: Unga vuxna har svårt med beräkningar av effektiv ränta för snabblån.

Enligt författarna finns empiriskt stöd för H3b. Unga vuxna har svårt med beräkningar av effektiv ränta.
De säger även att ” H3a inte kan förkastas” men att studien inte är lika tydligt på denna punkt. Testpersonerna säger visserligen att de förstår effektiv ränta vilket visar sig i den första frågan de får besvara. Men när det sedan ska bevisas är det extremt få som kan beräkna den effektiva räntan.

Frågan blir om man förstår innebörden om man inte kan applicera begreppet i realitet.

De sammanfattar studien med följande:

”Slutligen visar resultatet av denna studie att begreppet effektiv ränta tycks vara ett svårbegripligt ekonomiskt mått när det används kopplat till snabblån …… unga vuxna har stora svårigheter att beräkna effektiva räntor kopplat till snabblån”

”Vi anser att det leder till att måttet inte är särskilt lämpligt att använda för att informera om kostnaderna som är förknippade med ett snabblån på ett tydligt och lättförståeligt sätt som gör lånet enkelt att jämföra med andra lån med varierande kredittider.”

Jag håller med.


Läs mer om effektiv ränta och se några räkneexempel.