När får ett lån kallas räntefritt?

Räntefria lån erbjuds och är populära inom smslån. Trots det hamnar JAK:s medlemsbank ”den räntefria banken” efter 47 års verksamhet  i trubbel och får KO:s onda öga på sig.  I den här artikeln utreder vi därför vad som är okej respektive inte okej när ett lån marknadsförs som räntefritt. Den 18:e april 2017 skickade Konsumentombudsmannen Läs mer…

Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?

Denna artikel följer och presenterar utvecklingen som eventuellt kan leda till en ny snabblånelag. Du får även historien bakom och vad som föranlett detta. Eftersom detta är en pågående process kommer artikeln att förlängas allt eftersom utredningen rör sig framåt. Lagstiftningskedjan började år 2015 med ett kommittédirektiv som gav en riktning på den utredning som Läs mer…

Kronofogdens remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” Det remissvar som Kronofogden lämnat in börjar med ”Kronofogdemyndigheten tillstyrker förslagen i betänkandet.”. De anser att de åtgärder som föreslås från utredningen ”är ett steg i riktning mot en sundare kreditmarknad och färre överskuldsatta”. På en punkt anser de Läs mer…

Konsumentverkets remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?”  I Konsumentverkets remissyttrande kring ”Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter” skriver de att de ”ställer sig positiv till utredningens förslag”. De delar även i stort det resonemang och de slutsatser som utredningen lägger fram. Däremot har de några åsikter Läs mer…

Göta Hovrätts remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” Den 27/1 2017 skrev Göta Hovrätt sitt yttrande över betänkandet ”Stärkt Konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter” (Nya snabblånelagen) De börjar med att sammanfatta sina åsikter med att utredningens förslag är bra utifrån att ”merparten av förslagen kan antas komma Läs mer…

Regelrådets remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” Regelrådets uppgift är att ”granska och yttra sig över kvalitén på konsekvensutredningar som kan få effekter av betydelse för företag”. Det är ett beslutsorgan inom Tillväxtverket och de ledamöter som sitter här utses av regeringen. De är däremot inte Läs mer…

Sveriges Riksbanks remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” Riksbanken var en av de 42 aktörer som fick möjlighet att lämna in remissyttrande gällande den nya snabblånelagen (Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter). Deras svar var bland de kortaste remissvaren som kom in då de anser att: ”Konsumentskyddsfrågor Läs mer…

Svenska Bankföreningens remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” Svenska Bankföreningens remissvar är ett av de längre svaren som kommit in till utredarna. Svaret består av 16 sidor där de både ställer sig bakom vissa förslag samt avstyrker andra. Bankföreningen består av banker, finansbolag och hypoteksbolag. Bland dess Läs mer…

Svensk Handels remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” Svensk Handel är en intresseorganisation med ca 11 000 medlemmar inom främst parti- och detaljhandeln. Utifrån sitt intresseområde lämnade de in ett remissyttrande med följande åsikter. Orsaken till överskuldsättning Under rubriken ”Allmänna synpunkter” skriver Svensk Handel att ”Den absoluta majoriteten Läs mer…

Svensk Inkasso remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?” I det remissvar som Svensk Inkasso lämnat till utredningen gällande högkostnadskrediter skriver de att de ”saknar skäl att vare sig till- eller avstyrka flertalet av de förslag som presenteras då förslagen inte i första hand berör inkassobranschen”. Generellt tar Läs mer…