SmslånOnline.se - Bästa sättet att jämföra sms-lån

Svensk Handels remissvar för nya ”snabblånelagen”

Den här artikeln ingår i artikelserien ”Berättelsen om den nya snabblånelagen – vad händer och varför?

Svensk Handel är en intresseorganisation med ca 11 000 medlemmar inom främst parti- och detaljhandeln. Utifrån sitt intresseområde lämnade de in ett remissyttrande med följande åsikter.

Orsaken till överskuldsättning

Under rubriken ”Allmänna synpunkter” skriver Svensk Handel att ”Den absoluta majoriteten av överskuldssituationer uppstår till följd av oväntade förändringar i en individs livssituation”. Exempel på oväntade förändringar är bland annat sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa.

Det är synd att Svensk Handel inte lyfter upp belägg till detta påstående. För utredningen har inte samma syn på detta. De skriver ”det finns flera olika orsaker till överskuldsättning” (s. 84) En av orsakerna som de lyfter upp är just förändrade ekonomiska förutsättningar men även ”den enskildes egna förmågor gällande kunskap och förståelse om den egna ekonomin”. I vissa undersökningar pekas även konsumtionskrediter ut som ”en av de största orsakerna bakom överskuldsättning”.

Utredarna lyfter alltså fram olika orsaker till detta problem men de säger aldrig att oväntade förändringar är orsaken till ”den absoluta majoritet av överskuldssituationer” som Svensk Handel påpekar.

Det är även intressant att Advokatsamfundet inte alls verkar dela Svensk Handels åsikt. I sitt remissvar skriver de:

Det går inte av statistiken att dra några slutsatser om hur omfattande problemen är eller vad det är som leder till att personerna hamnar hos Kronofogdemyndigheten.

Tillsynsproblem

Ett problem, enligt Svensk Handel, är att tillsynsansvaret är uppdelat mellan Konsumentverket och Finansinspektionen. Dessa två aktörer agerar väsentlig olika vilket visat sig i rättsliga fall. Detta är därmed något man bör se över.

Ska ej gälla kreditköp

Lagförslaget gällande högkostnadskrediter är tänkt att inte gälla vid kreditköp. Om en person lånar 10 000 kr för att finansiera ett inköp av en TV så skulle alltså lagen påverka detta lån. Men om personen istället valde att avbetala denna produkt (kreditköp), med de avgifter och räntor som uppstår, skulle detta inte innefattas av lagen.

Detta är något som Svensk Handel ställer sig bakom då de anser att ”denna typ av krediter väsentligt skiljer sig från blancolån, framförallt genom att konsumenten erhåller en vara”.

Svensk Handel skriver att om även kreditköp skulle omfattas av lagen så saknas beredningsunderlag. De anser även att konsekvenserna skulle få ”långtgående konsekvenser för enskilda aktörer utan att det högre syftet att motverka överskuldsättning uppnås”

Kommentarer

Delbetalning:

Det går att hålla med Svensk Handel att det finns en väsentlig skillnad på ett blancolån och att köpa en vara på avbetalning. Som de påpekar så får konsumenten en vara när man köper på avbetalning. Men vad hjälper det? En person som har en skuld på 10 000 kr måste återbetala den oavsett om det handlar om att delbetala en TV eller delbetala ett lån. Är det alltid bättre ekonomiskt att delbetala? Inte alls.

Klarna skriver  ett exempel på sin hemsida om sin tjänst ”månadsfaktura”. Om man delbetalar 10 000 kr under 12 månader innebär det en effektiv ränta på 29,22%. Bara någon tiondels procent under gränsen för ”högkostnadskrediter”.  Den som istället väljer att delbetala 5000 kr under 12 månader kommer gå över gränsen.  Men både utredningen och Svensk Handel menar att avbetalningar inte bör omfattas av denna lag.

Långtgående konsekvenser

Det vore intressant att höra vad Svensk Handel menar med ”långtgående konsekvenser för enskilda aktörer” i det fall som lagen även skulle innefatta kreditköp. De anser uppenbarligen att det är okej att lagen skapar ”långtgående konsekvenser för enskilda aktörer” inom snabblånebranschen men inte inom deras egen bransch.

Enligt utredningen (s.285) skulle kostnader för snabblåneföretagen, på grund av denna förändring, uppgå till maximalt 300-400.000 kr. Enligt Svenska Bankföreningen har denna beräkning ”undervärderats betydligt”. När det infördes räntetak i Finland ledde detta till att en del företag la ner sin verksamhet. Utredningen påvisar även att större företag kommer att ha lättare att anpassa sig till de nya reglerna och att förslaget indirekt kan missgynna mindre företag. Är inte detta långtgående konsekvenser för vissa företag?

Om det övergripande målet är att minska överskuldsattheten så kanske man bör bredda lagen till att även gälla andra krediter.
Men de verkar mena att problemet inte är så stort inom kreditköp.

långtgående konsekvenser för enskilda aktörer utan att det högre syftet att motverka överskuldsättning uppnås

Varför påverkar inte kreditköp antalet överskuldsatta?

Det vore alltså intressant att veta varför Svensk Handel anser att en minskning av överskuldsatthet inte skulle ske om lagen tillämpades på kreditköp. Finns inte problem med obetalda skulder även där? Jo, absolut. I alla fall enligt den undersökning som Kronofogden genomförde på utredningens begäran.

En undersökning genomfördes på 600 individer varav 400 hade snabblåneskulder och 200 hade andra skulder. Detta alltså av personer som hade ärenden hos Kronofogden.
Det framgår flera tydliga saker i tabellen.

  1. De som får betalningsföreläggande på grund av ett sms-lån har i mycket stor utsträckning även andra krediter.
  2. Den största andelen andra skulder bestod då i ”andra krediter”
  3. Några andra skuldslag stod också för en större andel, nämligen köp mot faktura och telecomskulder, alltså telefoni och bredband.”

Men man kan ju ändå hävda att kreditköp inte är ett problem gällande överskuldsättning…
Skulder kronofogdemyndigheten

Övriga åsikter

Gällande resterande förslag ansluter sig Svensk Handel till det svar som Svenska Bankföreningen lämnat. De understryker även extra att den förändring i marknadsföringslagen som föreslås är ”oproportionerlig” och att denna förändring skulle ”medföra stor rättsosäkerhet för annonsörer och kreditgivare”.

Sammanfattning

Svensk Handel börjar sitt yttrande med att hävda att överskuldsituationer till absolut majoritet uppstår på grund av snabba förändrade livssituationer.

De anser att det är bra att lagen inte är tänkt att gälla kreditköp. Detta utifrån att kreditköp skiljer sig mot blancolån genom att man kunden får en vara. Skulle kreditköp även innefattas av lagen skulle detta innebära ”långtgående konsekvenser för enskilda aktörer”. Vilka dessa konsekvenser är och vilka aktörer som åsyftas framgår inte. Inte heller varför de anser att långtgående konsekvenser får ske mot företag inom snabblånebranschen men inte inom handeln.

I övrigt ställer de sig bakom det remissvar som Svenska Bankföreningen lämnat in.