Ordlista / finansiella termer

Amortering
Annat ord för återbetalning. Ett lån kan betalas på olika sätt och olika form av amortering. Den vanligaste varianten för lån utan säkerhet är annuitet. Det finns även rak amortering. Kontokrediter är ofta revolverande.
Läs mer: Amortering
Annuitet
En amorteringsform som innebär att lånet betalas av med lika stora faktureringsbelopp genom hela löptiden tills lånet är återbetalt i sin helhet.
Läs mer: Lånekalkylator för annuitet och rak amortering
Betalningsanmärkning
Om du struntar i att betala av ditt lån så riskerar din skuld att gå till inkasso och sedan vidare till kronofogden där det kan meddelas utslag och få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning kan exempelvis innebära att du får svårigheter skaffa hyreslägenhet, telefonabonnemang och annat.
Blancolån
Ett blancolån är samma sak som ett lån utan säkerhet. Detta innebär att kreditgivaren eller banken lånar ut pengar enbart med låntagarens förmåga eller vilja att betala tillbaka som försäkring. Ett lån utan säkerhet medför högre räntor än lån med säkerhet eftersom kreditgivaren eller banken tar en större risk då ingen pant finns, som exempelvis hus, bil eller annat dyrbar ägodel som kan lösas in om lånet inte betalas tillbaka som överenskommet.
Läs mer: Låna pengar
Borgenär
Ett annat ord för den som lånar ut pengar. Kan vara exempelvis en bank eller ett  kreditinstitut.
Effektiv ränta
Den totala räntan räknat på ett år med alla kostnader medräknade. Kan jämföras med det jämförpris som du hittar i mataffärerna, men istället handlar det om räntekostnader. Sms-lån är kända för sina höga effektiva räntor.
Läs mer: Ränta och effektiv ränta
Existensminimum
Existensminimum är en relativt lägsta levnadsnivå där det ekonomiska utrymmet ej tillåter mer än det allra nödvändigaste. Om du drar på dig stora skulder som du inte kan betala tillbaka så är en av förutsättningarna för att bli beviljad skuldsanering att du lever på existensminimum tills din skuld är betald.
Finansinspektionen
Finansinspektionen, förkortat FI, är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden i Sverige.
Finansiellt institut
Företag eller personer som vill ägna sig åt valutaväxling eller någon annan form av finansiell verksamhet kallas för finansiellt institut. Ett finansiellt institut kräver tillstånd av Finansinspektionen men övervakas inte. Däremot kan kontroller göras.
Föreläggande
Ett föreläggande skickas ut från Kronofogden om du har misskött dina betalningar. Ett föreläggande är en tvingande åtgärd och du måste överklaga föreläggandet om du inte vill att ett betalningsföreläggande ska leda till utslag och betalningsanmärkning.
Gäldenär
Ett annat ord för låntagaren, d.v.s. den som lånar pengar av exempelvis en bank eller kreditinstitut som i sin tur kallas för borgenär.
Inkasso
Om du inte betalar ett lån eller en räkning så kan den gå vidare till inkasso, vilket är ett krav att du ska betala. När någonting går till inkasso tillförs oftast en inkassokostnad och om du struntar i att betala helt kan betalningen gå vidare till Kronofogden och du riskerar en betalningsanmärkning.
Inkassokostnad
Den kostnad som tillförs om du inte betalat en räkning eller lån så att den går vidare till inkasso.
Kreditgivare
Företaget som du gör avtal med när du tar ett lån.
Kronofogden
Kronofogden är en myndighet med uppgift att kontrollera att obetalda skulder betalas. Kronofogden jobbar inte bara med indrivning av skulder utan är även den myndighet du vänder dig till om du hamnat i ekonomisk kris.
Låneskydd
Ett låneskydd är en försäkring som hjälper dig att betala tillbaka ett lån. Vid dödsfall kan låneskyddet se till att en stor del av lånet betalas tillbaka och vid sjukdom, arbetslöshet eller olycka kan de löpande månadskostnaderna betalas under en viss period.
Läs mer: Låneskyddsförsäkring
Löptid
Löptiden är den avtalade tid för vilken lånets givna villkor gäller.
Mikrolån
Kan vara ett annat ord för sms-lån men är i själva verket ett litet lån som ges till privatpersoner i utvecklingsländer för att de ska kunna utveckla någon form av affärsverksamhet.
Rak amortering
Med rak amortering amorteras lånet med lika stora lånebelopp genom hela löptiden. Det innebär att lånet till skillnad mot lån som använder annuitet kommer att betalas tillbaka med olika stora inbetalningsbelopp genom hela löptiden tills lånet är återbetalt. Rak amortering är kostnadsmässigt något billigare än annuitetslån men kan vara mer påfrestande för en redan ansträngd ekonomi i början av löptiden.
Läs mer: Lånekalkylator för annuitet och rak amortering
Revolverande
En revolverande kredit låter dig utnyttja en kredit upp till en i förväg bestämd kreditgräns. Krediten är löpande och återbetalas enligt de villkor som fastställts i låneavtalet. Många av dagens sms-lån är revolverande kontokrediter.
Läs mer: Kontokredit kalkylator
Ränta
Ränta förklaras enklast som priset för att låna pengar. Storleken på räntan kallas räntesats och uttrycks i procent.
Läs mer: Ränta och effektiv ränta
Räntesats
Räntesatsen är storleken på räntan och anges som procent av totala lånebeloppet under en betalningsperiod (ofta en månad) eller per år.
Skuldsanering
Om du är hårt ansatt av skulder och har en ekonomisk situation som gör det omöjligt att klara av en återbetalning så kan du ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Om du blir beviljad skuldsanering så innebär det att du kan bli fri från alla dina skulder inom fem år förutsatt att du följer vissa regler, bl a måste du under denna tid leva på existensminimum och alla inkomster utöver detta ska gå till avbetalning av dina skulder.
Läs mer: Skuldsanering
Samla lån
Att samla lån innebär att du tar flera existerande mindre lån, oftast med med höga räntor, och slår samman dessa till ett större lån. Genom att låna ett större belopp kan du få bättre villkor hos banken. Det leder till minskade kostnader och dessutom blir det mer överskådligt.
Sms-lån
Med sms-lån menas lån som rör mindre belopp, där låntagaren lånar utan säkerhet. Kreditgivaren är oftast ett företag med av Finansinspektionen givet tillstånd att bedriva finansiell verksamhet som finansiellt institut.
Snabblån
Ett annat ord för sms-lån, vanligtvis förknippade med relativt låga lånebelopp men höga effektiva räntor. Kan även användas av långivare som inte vill använda ordet snabblån eftersom de erbjuder ett snabbt lån som inte är en högkostnadskredit.
Säkerhet
Med ”säkerhet” menas i lånesammanhang någonting som kan användas som en slags pant i låneavtalet mellan kreditgivare och låntagare. När du lånar med säkerhet kan du oftast få lite bättre villkor och räntor eftersom du har någonting värdefullt i din ägo som kan användas för att betala av en del av lånebeloppet om du inte skulle klara av att betala ditt lån enligt överenskommelse. Sms-lån är i princip alltid lån utan säkerhet. De är snabba och lätta att få – men hör samtidigt till de dyraste rent räntemässigt. Lån utan säkerhet kallas för blancolån.
Läs mer: Låna pengar
Utslag
Ett utslag, som görs av Kronofogden, är samma sak som en dom eller beslut. Du är skyldig att följa den uppmaning som utslaget innehåller. Om du anser att ett utslag är felaktigt kan du ansöka om att ompröva det i domstol.
Utmätning
Med utmätning menas att Kronofogdemyndigheten tar antingen egendom eller lön, eller både och, från dig som person eller företag, för att betala av en existerande och obetald skuld. Innan en utmätning görs har du uppmanats att betala din skuld flertalet gånger via påminnelse, inkasso och via kontakt med Kronofogden.