Ränta och effektiv ränta

Begreppen ränta, nominell ränta och effektiv ränta dyker upp med jämna mellanrum i samband med lån, men vad betyder egentligen dessa och hur används de? Det ska vi titta på nedan.

Nominell ränta

Den nominella räntan är det som kort och gott brukar uttryckas som ”ränta” och innebär den del i procent av skulden som ska betalas tillbaka varje år som lånet löper. Räntan brukar uttryckas klart och tydligt i låneannonserna som en siffra följt av ett procenttecken. Nominell ränta för ett lånebelopp är enkel att räkna ut. Om du exempelvis tar ett lån på 1 000 000 kronor och räntan är 3 %, så innebär det att räntekostnaden blir 30 000 kr per år enligt beräkningen 1 000 000 x 0,03. För att få reda på räntekostnaden per månad delar du 30 000 kr med 12 och får då summan 2 500 kr.

Nu vore väl allt frid och fröjd om det vore så enkelt…

Ett lån amorteras dock under hela löptiden vilket innebär att räntekostnaden minskar med tiden. Det är således INTE så enkelt att multiplicera årsräntan med lånebeloppet för att få fram kapitalkostnaden. Intuituvt förstår du säkert att ett lån som amorteras (avbetalas) varje månad även måste ha en månatlig räntekostnad som är minskande. Men hur fungerar det egentligen? För att förstå hur saker fungerar lite mer på djupet måste du därför lära dig om amortering och olika sätt att amortera.

Följ länkarna för att lära dig mer om detta.


Effektiv ränta

Den effektiva räntan kallas också för ”effektiv årsränta” och är framtagen för att lättare kunna jämföra den totala kostnaden för olika lån. Den har precis som den nominella räntan en årlig räntesats som beräknas baserat på det lånade beloppet. Skillnaden är att den effektiva räntan anges som högre än den nominella räntan. Anledningen till detta är att den effektiva räntan förutom själva räntekostnaden dessutom innefattar vissa avgifter. Beräkningen av den effektiva räntan regleras av Konsumentverket samt i förordning SFS 2010:1855 och ska innefatta alla de kostnader som gäller för lånet. Den sammanlagda kreditkostnaden är summan av räntor, eventuella tillägg och kostnader som gäller för lånet.

Så beräknas den effektiva räntan

Det är inte så särskilt enkelt att beräkna effektiv ränta; beloppsflödet kan kännas krångligt eftersom det handlar om återbetalningar och utbetalningar som sker i omgångar.

Ett räkneexempel:

Ett belopp på 10 000 kr sätts in på kontot den 1 januari. Räntan du får är 5 %, viket innebär att du ska ha 10 500 kr på kontot den sista december om räntan betalas ut en gång per år. Om banken däremot skulle betala ut räntan 2 gånger per år skulle du få en första utbetalning på 250 kr och en andra på 256,25 kr – med andra ord 10 526,25 kr totalt. Det här visar att räntan blir högre ju fler utbetalningstillfällen det handlar om under ett år; i det här fallet ökar den från 5 % till 5,1 %. Det finns som synes stora variationer i beräkningen av den effektiva räntan och vid betalning flera gånger per år blir det en så kallad ”ränta-på-ränta”-effekt.

Något som påverkar storleken på den effektiva räntan ytterligare är vissa avgifter som brukar tillkomma på ett lån. Det kan exempelvis handla om en uppläggningsavgift på 300 kr samt en aviavgift om 25 kr per månad som gör att procentsatsen ökar. Skulle ett lån på 1 000 kr vara helt räntefritt men ha en aviavgift om 25 kr per månad blir den effektiva räntan ändå 30 %. Med andra ord blir det samma kostnad att ta ett lån på 1 000 kr under en månad med en ränta på 30 %.

Mer om effektiv ränta

Reglerna för hur den effektiva räntan ska räknas ut står i Europaparlamentets direktiv, vilket också återges i Konsumentverkets regelverk. Alla förekommande lån på marknaden ska visa den effektiva räntan, även så kallade kortfristiga varianter som SMS-lån med flera. Dessa så kallade snabblån har en kortare återbetalningstid än ett år; vanligt är att beloppet ska betalas tillbaka inom en eller ett par månader. Av den anledningen blir den effektiva räntan för den typen av lån flera hundra procent – ofta ännu mer.

Formeln för beräkning av den effektiva räntan ser ut enligt följande:

Effektiv ränta formel

Principen bakom formeln är att nuvärdet av det lånade beloppet ska vara lika med nuvärdet av alla de belopp som låntagaren ska betala. Tecknen i formeln betyder som följer:

  • X betecknar den effektiva räntan
  • m är talet som motsvarar platsen för det sista kreditnyttjandet
  • k är talet som motsvarar en plats för kreditnyttjandet
  • Ck är storleken på kreditutnyttjandet enligt k
  • tk uttrycker tiden (år och del av år) mellan första kreditutnyttjandets datum och datumet för varje kreditutnyttjande
  • n representerar det tal som motsvarar platsen för den sista återbetalningen eller avgiftsbetalningen
  • j motsvarar ett tal för återbetalning eller avgiftsbetalning
  • Dj betecknar storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning
  • Sj är tiden (år och del av år) mellan första kreditutnyttjandets datum och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning

Visst var det lätt? Nä, kanske inte riktigt. Det är enklare att använda vår lånekalkylator för att få fram avbetalningsplaner och den effektiva räntan för upplägg som du själv väljer. Att förstå principen betyder inte att du behöver memorera hela formeln. Det viktigaste är att du förstår begreppen ränta och amortering och hur både räntan och löptiden kommer att påverka kapitalkostnaden.


Relaterat

Amortering Effektiv ränta för smslån

Publicerad: 31 augusti 2020Uppdaterad: 5 november 2020