Förståelse kring SEKKI-blanketten inom kreditgivning

Vad är egentligen SEKKI-blanketten, och varför spelar den en viktig roll när du tar ett lån? I denna artikel dyker vi djupt in i dess syfte, struktur och den oväntade etiska dimensionen av denna standardiserade blankett.

Vad är SEKKI?

För att upprätthålla en god kreditgivningssed måste kreditgivare tillhandahålla fullständig och tydlig information om kreditens villkor till potentiella kredittagare. Detta innan något avtal tecknas. Konsumentverket ställer krav på att kreditgivare använder SEKKI-blanketten, vilken står för ”Standardiserad Europeisk Kreditinformation”. Syftet är att ge konsumenten all nödvändig information i enlighet med EU-standard och på så vis möjliggöra en rättvis jämförelse mellan olika långivare inom Europa.

Historik och syfte med SEKKI

SEKKI-systemet implementerades den 1 december 2010 med målet att klargöra kreditgivares lånevillkor för potentiella kunder innan något kreditavtal ingås. Detta för att konsumenter ska kunna göra en jämförelse mellan olika kreditgivare innan de fattar ett beslut. Nyckelelementen i detta system är tydlighet, transparens och skydd av konsumentens rättigheter. Detta system är standardiserat och gäller i alla EU-länder. Det finns dessutom krav på att SEKKI-blanketten ska vara tillgänglig i antingen pappersform eller som PDF-fil.

Vad ingår i SEKKI-blanketten?

Trots vad man kanske skulle kunna tro är SEKKI-blanketten relativt enkel att förstå. Den innehåller följande fem delar som ska fyllas i av kreditgivaren:

  1. Kreditgivarens eller kreditförmedlarens namn och kontaktinformation
  2. En beskrivning av kreditproduktens huvuddrag
  3. Information om kreditens kostnader
  4. Andra viktiga rättsliga aspekter att beakta
  5. Ytterligare information i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster

Blanketten och dess utförliga instruktioner finns tillgängliga för nedladdning, bland annat på Konsumentverkets hemsida.

Detaljerad förklaring av SEKKI-blanketten

Blanketten specificerar tydligt vilken information som är obligatorisk och vilken som är frivillig, där det senare ofta markerats med en asterisk (*) i kolumnerna till vänster. Vissa rader i blanketten är inte relevanta för alla kreditgivare, eftersom blanketten är standardiserad. I dessa fall är raderna markerade med ”i tillämpliga fall” i kolumnerna till höger. Dessa bör endast fyllas i om de är relevanta för den specifika kreditgivaren.

Notera att texter inom hakparenteser i kolumnerna till höger erbjuder konkreta förklaringar. Dessa är avsedda att hjälpa kreditgivaren förstå vad som efterfrågas och bör tas bort när blanketten fylls i med relevant information.

Extra information och konsumentens rättigheter

Kreditgivare har möjlighet att bifoga ytterligare information utöver det som SEKKI-blanketten kräver. Detta för att tillhandahålla en mer fullständig bild för konsumenten. Likaså har konsumenten alltid rätt att begära mer information än den som tillhandahålls via blanketten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan kreditgivare och kredittagare säkerställa en öppen och rättvis process som gynnar båda parter.